Αμειψισπορά

Αμειψισπορά

Προετοιμασία εδάφους

Προετοιμασία Εδάφους

Σπορά

Σπορά

Απομάκρυνση Ζιζανίων (Βοτάνισμα)

Απομάκρυνση Ζιζανίων (Βοτάνισμα)

Συγκομιδή

Συγκομιδή

Διαλογή

Διαλογή

Αποθήκευση

Αποθήκευση

* Βραστικότητα

* Βραστικότητα